Billiard

Pool (americký) biliard - biliard so 6-timi jamkami, ktorý sa hrá s 15 očíslovanými guľami s veľkosťou 57,2 mm a 1 bielou guľou.
Hrá sa minimálne vo dvojici a podľa rôznych pravidiel. Oficiálne turnaje prebiehajú
na stoloch s dĺžkou 2,80 m alebo 2,60 m, ale dostupné sú aj biliardové stoly v dĺžke od 1,90 m.
V našej herni máme dva stoly (zatiaľ) s dĺžkou 2,8 m, ktoré spĺňajú podmienky oficiálnych súťaží.

Cena hodiny biliardu na jednom stole: 4,50 €

- účtuje sa každých začatých 15 minút

Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.

Biliardová BBM liga

Cieľom Biliardovej BBM ligy je propagácia a zvýšenie popularity športového biliardu v spoločnosti, hľadanie a rozvoj talentov, zvyšovanie hráčskej úrovne hráčov ligy ako i poskytnutie priestoru zúčastneným na spoločenské vyžitie a tým napĺňať ideu herne BBM Malacky. 

Stanovy

Všeobecné ustanovenia

 1. Organizátorom Biliardovej BBM ligy (ďalej len „liga“) je herňa BBM Malacky v zastúpení Mgr. Josef Smolinský (ďalej len „organizátor“).
 2. Liga sa člení na BBM EliteBBM liga. O hráčskom obsadení líg rozhoduje organizátor.
 3. Liga je určená pre hráčov všetkých hráčskych úrovní, registrovaných i neregistrovaných v Slovenskom biliardovom zväze (SBiZ) a účasť v nej nie je vekom ani iným spôsobom obmedzená.
 4. Liga sa hrá systémom jednotlivých turnajov, podľa platných pravidiel SBiZ a v zmysle stanov ligy.
 5. Umiestnenie v lige je určené počtom získaných bodov z jednotlivých turnajov v danom ročníku (podrobnejšie v časti „Organizácia turnajov“)
 6. Prihlásenie do ligy je možné kedykoľvek v priebehu ligy u organizátora, pričom poplatok za účasť musí byť uhradený v zmysle stanov a ostáva pre celý ročník nemenný. Súčasťou prihlásenia je aj poskytnutie svojho telefónneho kontaktu a e-mailovej adresy organizátorovi.
 7. Vyhlásenie výsledkov ligy a odovzdanie ocenení sa uskutoční po skončení záverečného turnaja, presný termín určí organizátor pred záverečným turnajom ročníka.
 8. Prihlásením sa do ligy hráči vyslovujú súhlas s jej stanovami zaväzujú sa ich rešpektovať a dodržiavať.
 9. V záujme zabezpečenia naplnenia cieľa ligy a zachovania jej úrovne si organizátor vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie stanov kedykoľvek v jej priebehu ako i právo na vylúčenie hráča z ligy pri porušení stanov. O prípadných zmenách a doplnkoch budú účastníci oboznámení včas, prostredníctvom oznamu v herni BBM.
 10. Funkcionármi ligy sú: organizátor, členovia ligovej komisie a  Funkcionári ligy môžu byť zároveň aj hráčmi ligy.
 11. Ligová komisia (ďalej len „komisia“) je stanovená za účelom dodržiavania stanov a ducha fair-play. Komisia je zložená z členov menovaných organizátorom pred začiatkom každého ročníka.
 12. Rozhodca riadi turnaj, zabezpečuje jeho hladký priebeh, rieši  neočakávané udalosti a rozhoduje spory. Je určený organizátorom spomedzi členov komisie, osobitne pred každým turnajom. Rozhodca je najvyššou autoritou turnaja!
 13. Hráč môže byť z turnaja vylúčený, ak nerešpektuje rozhodnutie rozhodcu, stanovy alebo ak sa dopúšťa nešportového správania. Právo vylúčiť hráča z turnaja má jedine rozhodca!

Organizácia turnajov

 1. Počet a termíny jednotlivých turnajov je daný Harmonogramom ligy, zverejneným pred začiatkom každého ligového ročníka v herni BBM.
 2. Turnaje sa hrajú striedavo v hrách č. 8, 9, 10 na stoloch veľkosti 9 stôp.
 3. Začiatok turnajov je o 18:00 hod. Každý turnaj začína povinnou prezentáciou hráčov (18:00-18:15). Hráčovi, ktorý sa osobne nezúčastní prezentácie nebude umožnené odohrať dané ligové kolo!!!
 4. Jednotlivé turnaje sa hrajú systémom „pavúka s dvojitým KO“ pričom počet hier určí rozhodca po ukončení prezentácie. Vo výnimočných prípadoch môže komisia zmeniť systém turnaja, počet bodov za umiestnenie sa však nemení.
 5. Tabuľka výsledkov s priebežným poradím je zverejnená v herni.
 6. Počet bodov za umiestnenie v turnaji:
  1. miesto – 10 bodov
  2. miesto – 9 bodov
  3. miesto – 8 bodov
  4. miesto – 6 bodov
  5. miesto – 4 body
  6. miesto – 3 body
  7. miesto – 2 body
  8. miesto – 1 bod
 7. Celkové poradie ligy je určené súčtom získaných bodov z jednotlivých turnajov v danom ročníku. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší rating hráča (určený  podielom počtu získaných bodov a počtom odohraných turnajov). V prípade rovnosti ratingu rozhoduje lepší počet umiestnení v turnajoch.

Štartovné a ceny

 1. Štartovné za ligový ročník 2019 je pre BBM Elite 50 € pre BBM ligu 40 €. Štartovné ostáva počas celého ročníka nemenné a pri odstúpení alebo vylúčení hráča z ligy sa naspäťnevracia!
 2. Ceny pre ročník 2019 sú nasledovné:

BBM Elite

 1. miesto – pohár a finančná hotovosť (120 €)
 2. miesto – pohár a finančná hotovosť (100 €)
 3. miesto – pohár a finančná hotovosť (80 €)
 4. miesto – finančná hotovosť (70 €)
 5. miesto – finančná hotovosť (50 €)

 BBM liga

 1. miesto – pohár a finančná hotovosť (90 €)
 2. miesto – pohár a finančná hotovosť (70 €)
 3. miesto – pohár a finančná hotovosť (60 €)
 4. miesto – finančná hotovosť (40 €)

    

Harmonogram turnajov BBM Elite 2019

24.1.2019                        1. kolo                               hra č. 8

6.2.2019                          2. kolo                               hra č. 9

21.2.2019                        3. kolo                               hra č. 10

7.3.2019                          4. kolo                               hra č. 8

20.3.2019                        5. kolo                               hra č. 9

4.4.2019                          6. kolo                               hra č. 10

18.4.2019                        7. kolo                               hra č. 8

2.5.2019                          8. kolo                               hra č. 9

16.5.2019                        9. kolo                               hra č. 10

30.5.2019                        10. kolo                             hra č. 8

12.6.2019                        11. kolo                              hra č. 9

26.6.2019                        12. kolo                             hra č. 10

4.9.2019                          13. kolo                             hra č. 8

19.9.2019                        14. kolo                             hra č. 9

3.10.2019                        15. kolo                             hra č. 10

16.10.2019                      16. kolo                             hra č. 8

31.10.2019                      17. kolo                             hra č. 9

 

Harmonogram turnajov BBM liga 2019

31.1.2019                        1. kolo                               hra č. 8

14.2.2019                        2. kolo                               hra č. 9

27.2.2019                        3. kolo                               hra č. 10

14.3.2019                        4. kolo                               hra č. 8

28.3.2019                        5. kolo                               hra č. 9

10.4.2019                        6. kolo                               hra č. 10

25.4.2019                        7. kolo                               hra č. 8

9.5.2019                          8. kolo                               hra č. 9

22.5.2019                        9. kolo                               hra č. 10

6.6.2019                          10. kolo                             hra č. 8

20.6.2019                        11. kolo                             hra č. 9

27.6.2019                        12. kolo                             hra č. 10

12.9.2019                        13. kolo                             hra č. 8

25.9.2019                        14. kolo                             hra č. 9

10.10.2019                      15. kolo                             hra č. 10

24.10.2019                      16. kolo                            hra č. 8

6.11.2019                        17. kolo                              hra č. 9