Billiard

biliard BBM
biliard Malacky

Pool (americký) biliard - biliard so 6-timi jamkami,

ktorý sa hrá s 15 očíslovanými guľami s veľkosťou 57,2 mm a 1 bielou guľou.
Hrá sa minimálne vo dvojici a podľa rôznych pravidiel. Oficiálne turnaje prebiehajú
na stoloch s dĺžkou 2,80 m alebo 2,60 m, ale dostupné sú aj biliardové stoly v dĺžke od 1,90 m.
V našej herni máme štyri stoly s dĺžkou 2,8 m, ktoré spĺňajú podmienky oficiálnych súťaží.

Cena hodiny biliardu na jednom stole: 7,00 €

- účtuje sa každých začatých 15 minút
Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.

Biliardová BBM liga

 

Cieľom Biliardovej BBM ligy je propagácia a zvýšenie popularity športového biliardu v spoločnosti, hľadanie a rozvoj talentov, zvyšovanie hráčskej úrovne hráčov ligy ako i poskytnutie priestoru zúčastneným na spoločenské vyžitie a tým napĺňať ideu herne BBM Malacky.

Stanovy

Všeobecné ustanovenia

 1. Organizátorom Biliardovej BBM ligy (ďalej len „liga“) je herňa BBM Malacky v zastúpení Mgr. Josef Smolinský (ďalej len „organizátor“).
 2. Liga je určená pre hráčov všetkých hráčskych úrovní, registrovaných i neregistrovaných v Slovenskom biliardovom zväze (SBiZ) a účasť v nej nie je vekom ani iným spôsobom obmedzená.
 3. Liga sa hrá systémom jednotlivých turnajov, podľa platných pravidiel SBiZ a v zmysle stanov ligy.
 4. Umiestnenie v lige je určené počtom získaných bodov z jednotlivých turnajov v danom ročníku (podrobnejšie v časti „Organizácia turnajov“)
 5. Prihlásenie do ligy je možné kedykoľvek v priebehu ligy u organizátora, pričom poplatok za účasť musí byť uhradený v zmysle stanov a ostáva pre celý ročník nemenný. Súčasťou prihlásenia je aj poskytnutie svojho telefónneho kontaktu a e-mailovej adresy organizátorovi.
 6. Vyhlásenie výsledkov ligy a odovzdanie ocenení sa uskutoční po skončení záverečného turnaja, presný termín určí organizátor pred záverečným turnajom ročníka.
 7. Prihlásením sa do ligy hráči vyslovujú súhlas s jej stanovami zaväzujú sa ich rešpektovať a dodržiavať.
 8. V záujme zabezpečenia naplnenia cieľa ligy a zachovania jej úrovne si organizátor vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie stanov kedykoľvek v jej priebehu ako i právo na vylúčenie hráča z ligy pri porušení stanov. O prípadných zmenách a doplnkoch budú účastníci oboznámení včas, prostredníctvom oznamu v herni BBM.
 9. Funkcionármi ligy sú: organizátor a  Funkcionári ligy môžu byť zároveň aj hráčmi ligy.
 10. Rozhodca riadi turnaj, zabezpečuje jeho hladký priebeh, rieši  neočakávané udalosti a rozhoduje spory. Je určený organizátorom, osobitne pred každým turnajom. Rozhodca je najvyššou autoritou turnaja!
 11. Hráč môže byť z turnaja vylúčený, ak nerešpektuje rozhodnutie rozhodcu, stanovy alebo ak sa dopúšťa nešportového správania. Právo vylúčiť hráča z turnaja má jedine rozhodca!

 

Organizácia turnajov

 1. Počet a termíny jednotlivých turnajov je daný Harmonogramom ligy, zverejneným pred začiatkom každého ligového ročníka v herni BBM.
 2. Turnaje sa hrajú striedavo v hrách č. 8, 9, 10 na stoloch veľkosti 9 stôp.
 3. Začiatok turnajov je o 17:00 hod. prezentáciou hráčov osobne, telefonicky alebo elektronicky najneskôr do 17:15 v danom hracom dni. Hráči, ktorí pri prezentácii oznámili neskorší príchod, sa musia dostaviť najneskôr do 18:15 hod. Hráčovi, ktorý sa neodprezentuje, nebude umožnené odohrať dané ligové kolo!!!

Prvé zápasy začínajú o 17:30 hod.

 1. Jednotlivé turnaje sa hrajú systémom „pavúka s dvojitým KO“ pričom počet hier určí rozhodca po ukončení prezentácie. Vo výnimočných prípadoch môže rozhodca zmeniť systém turnaja, počet bodov za umiestnenie sa však nemení.
 2. Tabuľka výsledkov s priebežným poradím je zverejnená v herni.
 3. Počet bodov za umiestnenie v turnaji:

 1.miesto – 30 bodov

2.miesto – 25 bodov

3.miesto – 20 bodov

4.miesto – 15 bodov

        5.-6. miesto –  10 bodov

      7.-8. miesto –  8 bodov

         9.- 10. miesto – 6 bodov

        11.- 12. miesto – 4 body

        13.- 14. miesto – 2 body

    15.-16. miesto – 1 bod

 

 1. Celkové poradie ligy je určené súčtom získaných bodov z jednotlivých turnajov v danom ročníku. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší rating hráča (určený  podielom počtu získaných bodov a počtom odohraných turnajov). V prípade rovnosti ratingu rozhoduje lepší počet umiestnení v turnajoch.

 

Štartovné a ceny

 1. Štartovné za ligový ročník 2020 je 50 €. Štartovné ostáva počas celého ročníka nemenné a pri odstúpení alebo vylúčení hráča z ligy sa naspäť nevracia!
 2. Ceny pre ročník 2020 sú nasledovné:

 

 1. miesto – pohár a finančná hotovosť (150 €)
 2. miesto – pohár a finančná hotovosť (120 €)
 3. miesto – pohár a finančná hotovosť (100 €)
 4. miesto – finančná hotovosť (80 €)
 5. miesto – finančná hotovosť (50 €)

    

 Harmonogram turnajov

16.1.2020             1. kolo                            hra č. 8
29.1.2020             2. kolo                            hra č. 9
12.2.2020             3. kolo                            hra č. 10
27.2.2020             4. kolo                            hra č. 8
11.3.2020             5. kolo                            hra č. 9
25.3.2020             6. kolo                            hra č. 10
9.4.2020               7. kolo                            hra č. 8
22.4.2020             8. kolo                            hra č. 9
6.5.2020               9. kolo                            hra č. 10
21.5.2020           10. kolo                            hra č. 8
3.6.2020             11. kolo                            hra č. 9
17.6.2020           12. kolo                            hra č. 10
3.9.2020             13. kolo                            hra č. 9
16.9.2020           14. kolo                            hra č. 10
30.9.2020           15. kolo                            hra č. 8
7.10.2020           16. kolo                            hra č. 9
21.10.2020         17. kolo                            hra č. 10
5.11.2020           18. kolo                            hra č. 8
11.11.2020         záverečné kolo                 hra č. 9