Nezaradené

Biliardová BBM liga

Biliardová BBM liga

Cieľom Biliardovej BBM ligy je propagácia a zvýšenie popularity športového biliardu v spoločnosti, hľadanie a rozvoj talentov, zvyšovanie hráčskej úrovne hráčov ligy ako i poskytnutie priestoru zúčastneným na spoločenské vyžitie a tým napĺňať ideu herne BBM Malacky.

Stanovy

Všeobecné ustanovenia.

 1. Organizátorom Biliardovej BBM ligy (ďalej len „liga“) je herňa BBM Malacky v zastúpení Mgr. Josef Smolinský (ďalej len „organizátor“).
 2. Liga je určená pre hráčov všetkých hráčskych úrovní, registrovaných i neregistrovaných v Slovenskom biliardovom zväze (SBiZ) a účasť v nej nie je vekom ani iným spôsobom obmedzená.
 3. Liga sa hrá systémom samostatných turnajov, podľa platných pravidiel SBiZ a v zmysle stanov.
 4. Umiestnenie v lige je určené počtom získaných bodov z jednotlivých turnajov v ročníku (podrobnejšie v časti „Organizácia turnajov“)
 5. Prihlásenie do ligy je možné kedykoľvek v priebehu ligy u organizátora, pričom poplatok za účasť musí byť uhradený v zmysle stanov a ostáva pre celý ročník nemenný. Súčasťou prihlásenia je aj poskytnutie svojho telefónneho kontaktu a e-mailovej adresy organizátorovi.
 6. Vyhlásenie výsledkov ligy a odovzdanie ocenení sa uskutoční po skončení záverečného turnaja, presný termín určí organizátor pred záverečným turnajom ročníka.
 7. Prihlásením sa do ligy hráči vyslovujú súhlas s jej stanovami zaväzujú sa ich rešpektovať a dodržiavať.
 8. V záujme zabezpečenia naplnenia cieľa ligy a zachovania jej úrovne si organizátor vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie stanov kedykoľvek v jej priebehu ako i právo na vylúčenie hráča z ligy pri porušení stanov. O prípadných zmenách a doplnkoch budú účastníci oboznámení včas, prostredníctvom oznamu v herni BBM.
 9. Funkcionármi ligy sú: organizátor, členovia ligovej komisie a  Funkcionári ligy môžu byť zároveň aj hráčmi ligy.
 10. Ligová komisia (ďalej len „komisia“) je ustanovená za účelom dodržiavania stanov a ducha fair-play. Komisia je zložená z troch členov menovaných organizátorom pred začiatkom každého ročníka.
 11. Rozhodca riadi turnaj, zabezpečuje jeho hladký priebeh, rieši  neočakávané udalosti a rozhoduje spory. Je určený organizátorom spomedzi členov komisie, osobitne pred každým turnajom. Rozhodca je najvyššou autoritou turnaja!
 12. Hráč môže byť z turnaja vylúčený, ak nerešpektuje rozhodnutie rozhodcu, stanovy alebo ak sa dopúšťa nešportového správania. Právo vylúčiť hráča z turnaja má jedine rozhodca!

Organizácia turnajov

 • 1. Počet a termíny jednotlivých turnajov je daný Harmonogramom ligy, zverejneným pred začiatkom každého ligového ročníka v herni BBM.
 • 2. Turnaje sa hrajú striedavo v hrách č. 8, 9, 10 na stoloch veľkosti 9 stôp.
 • 3. Začiatok turnajov je o 18:00 hod. Každý turnaj začína povinnou prezentáciou hráčov (18:00-18:15). Hráčovi, ktorý sa osobne nezúčastní prezentácie nebude umožnené odohrať dané ligové kolo!!!
 • 4. Jednotlivé turnaje sa hrajú systémom „pavúka s dvojitým KO“ pričom počet hier určí rozhodca po ukončení prezentácie. Vo výnimočných prípadoch môže komisia zmeniť systém turnaja, počet bodov za umiestnenie sa však nemení.
 • 5. Tabuľka výsledkov s priebežným poradím je zverejnená v herni.
 • 6. Počet bodov za umiestnenie v turnaji:
  • 1.miesto – 10 bodov
  • 2.miesto – 8 bodov
  • 3.miesto – 6 bodov
  • 4.miesto – 4 body
  • 5– 8. miesto – 2 body
 • 7. Celkové poradie ligy je určené súčtom získaných bodov z jednotlivých turnajov v danom ročníku. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší rating hráča (určený  podielom počtu získaných bodov a počtom odohraných turnajov).

Štartovné a ceny

 • 1. Štartovné za ligový ročník je 30 € a bude použité na ocenenie hráčov. Pri odstúpení alebo vylúčení hráča z ligy sa štartovné nevracia!
 • 2. Ceny pre ročník 2018 sú nasledovné:   
  • 1.  miesto – pohár a finančná hotovosť (170 €)
  • 2. miesto – pohár a finančná hotovosť (130 €)
  • 3. miesto – pohár a finančná hotovosť (100 €)
  • 4. miesto – finančná hotovosť (70 €)
  • 5. miesto – finančná hotovosť (30 €)
 • 3. Ligová komisia po skončení ročníka určí najlepšieho nováčika, ktorý získa cenu v podobe zľavového kupóna (50% z ceny za biliard v herni BBM na jeden rok).

Harmonogram ligy 2018

01.02.2018   úvodný turnaj hra č. 8

14.02.2018   turnaj hra č. 9                             

01.03.2018   turnaj hra č. 10

15.03.2018   turnaj hra č. 8

28.03.2018   turnaj hra č. 9  

12.04.2018   turnaj hra č. 10

26.04.2018   turnaj hra č. 8

09.05.2018   turnaj hra č. 9                             

24.05.2018   turnaj hra č. 10

07.06.2018   turnaj hra č. 8

20.06.2018   turnaj hra č. 9                             

júl                prestávka

august          prestávka

06.09.2018   turnaj hra č. 10                           

20.09.2018   turnaj hra č. 8                             

03.10.2018   turnaj hra č. 9                             

18.10.2018   turnaj hra č. 10                           

01.11.2018   turnaj hra č. 8                             

17.11.2018   záverečný turnaj hra č. 9